Skip to content

Huseierforsikring næringsbygg

Med huseierforsikring for næringsbyggg sikrer vi delen av ditt bygg som brukes til næringsvirksomhet. Denne kan tilpasses til deg og ditt behov. I samarbeid med Frende tilbyr vi en huseierforsikring for næringsbygg som dekker selve bygningen og, blant annet utvendige ledninger, hageanlegg, utgifter til rivning og rydding etter skade. 

Alle huseierforsikringene vi tilbyr omfatter også ansvar du kan havne i som huseier. Styreansvar og rettshjelpdekning er omfattet i denne forsikringen. 

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal huseierforsikring

Våre bedriftsrådgivere kjenner deg

Vi er tett på kundene våre. Med god lokalkunnskap hjelper vi deg til å finne riktig forsikring til din bedrift.

Mer enn bare bygningsskade

Alle våre forsikringer omfatter ansvaret du har som huseier. Du kan i tillegg velge dekning for inventar og andre eiendeler dersom du ønsker det.

Trygger dine verdier

Med huseierforsikring på næringsbygg  i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal har du en god dekning som inkluderer plutselige og uforutsette skader.

Dette dekker vår huseierforsikring næring

I tabellen under ser du hva som er dekket av forsikringen, og hva du kan velge som tillegg.

Huseierforsikring næringsbygg

Brann
Dekker brann og nedsoting, eksplosjon, lynnedslag og kortslutning
Vannskade
Dekker skade som følge av utstrømning av vann fra bygnings rørledninger, gass- eller pulverskade, mm
Tyveri
Dekker tyveri og hærverk fra bygning på forsikringsstedet
Naturskade
Dekker skade som skyldes skred, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd
Annen bygningsskade
Dekker plutselige og uforutsette skader på bygningen din
Huseieransvar
Dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av personlig eier av eiendommen(e) pådrar seg for person eller tingskade
Skader etter rotter og mus
Skader på bygget på grunn av rotter og mus er inkludert i forsikringen
Inventar og løsøre
Dekker inventar og løsøre inntil valgt forsikringssum

Tilvalg

Kunstnerisk utsmykning
Dekker skade på kunstnerisk utsmykning på bygning

Tilvalg

Antikvarisk merverdi
Dekker merkostnader på bygning som har antikvarisk merverdi

Tilvalg

Byggherreansvar ved rehabilitering
Dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede pådrar seg som privat byggherre ved rehabilitering og ombygging av eiendommen

Tilvalg

Styransvar for boligsameie eller borettslag
Dekker rettslig erstatningsansvar for formueskade som forsikrede pådrar seg i egenskap av å være med i styret i boligsameie eller borettslag

Tilvalg

Ønsker du at våre bedriftsrådgivere kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva dekker forsikringen for huseier næringsbygg?
Huseierforsikring for næringsbygg dekker skade etter brann-, tyveri-, vann- og naturskade, samt annen bygningsskade.
Hva er forskjell fullverdi og førsterisiko?
Hvis bygget ditt har fullverdiforsikring er hele kostnaden ved å gjenoppbygge en lik bygning dekket. Med førsterisiko er erstatningen begrenset til forsikringssummen som er avtalt.
Når er det behov for pantattest?
Bankene og forsikringsselskapene i Norge har inngått en avtale (felleserklæring) som innebærer at det som oftest ikke er behov for panthaverbekreftelser. Bankene skal derfor ikke be om slike bekreftelser hvis pantelånet er under 50 millioner kroner.
Hva med bekreftelse til panthaver?
  • Kommuner som gir startlån, kan be om å få panthaverbekreftelse.
  • Hvis banken ønsker en bekreftelse, kan kunden legge frem forsikringsbeviset.
  • Hvordan kan jeg få billigere huseierforsikring?
  • Hvis du velger en høyere egenandel får du lavere pris. Du kan velge mellom egenandeler fra 5000 til 100 000 kroner.
  • FG-godkjent brannalarm tilknyttet vaktselskap eller brannstasjon.
  • FG-godkjent sprinkelanlegg.

  • Kontakt oss

    Back To Top