Skip to content

Bedriftsforsikring

Alle bedrifter er forskjellige, din rådgiver i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal hjelper deg å finne riktig forsikring for deg og din bedrift. Da er du og din bedrift sikret hvis det skulle skje noe uforutsett.  

I samarbeid med Frende kan vi tilby to hovedtyper av bedriftsforsikring:

Tingforsikring som dekker bedriftens eiendeler, og en ansvarsforsikring. Begge kan utvides med en rekke tilleggsdekninger.  

Du kan også kombinere de to forsikringene ut fra ditt behov. 

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal bedriftsforsikring
Klokke Ikon

Forsikringer tilpasset ditt behov

Behovene for bedriftsforsikring er forskjellige. Vi skreddersyr en løsning til deg og din bedrift.

Vi kjenner deg

Vi har rådgivere som kjenner din bedrift, har lokalkunnskap og hjelper deg der du er.

Sikkerhetstiltak gir lavere pris

Vi verdsetter gode sikkerhetstiltak og belønner bedrifter som forebygger skader.

Dette dekker vår bedriftsforsikring

Du kan ha tingforsikring og du kan ha ansvarsforsikring – eller begge deler.
I tabellen under ser du hva som dekkes samt hvilke tilvalg du kan ha.

Tingforsikring

Brannskade
Omfatter brann og nedsoting, eksplosjon, lynnedslag og kortslutning
Vannskade
Omfatter skade som følge av utstrømning av vann fra bygnings rørledninger, gass- eller pulverskade, mm
Tyveri og hærværk
Dekker tyveri og hærverk av ting i bygning og stålcontainer
Ran
Omfatter ran på forsikringsstedet og under transport, av penger, verdipapirer, løsøre og andre varer, med inntil 100 000 kr
Glass og skilt
Omfatter bruddskade på glassruter og plast brukt som glass, med inntil kr 20 000 kroner. Omfatter også skade på skilt, montere og utstillingskasser
Følgeskade
Omfatter skade på maskiner, inventar, varer og løsøre som følge av sammenbrudd i bygning
Bil, båt, tilhenger og arbeidsmaskin lagret ute
Omfatter brann, tyveri og hærverk på kjøretøy og båter på utelager

Tilvalg

Varer og inventar i bygning - hvor som helst
Omfatter varer og inventar i bygning som er på annen adresse enn forsikringsstedet

Tilvalg

Varer i frys- eller kjølerom
Omfatter skadde varer som du har i frys- eller kjølerom, som skyldes en plutselig og uforutsett feil ved kjølesystem eller strømtilførsel

Tilvalg

Varetopp
Du kan velge å ha en forhøyet forsikringssum i perioder med større varelager (varetopp)

Tilvalg

Verdiskap
Omfatter tap av penger, kontantkort og verdipapirer ved tyveri fra FG-godkjent verdiskap

Tilvalg

Verktøy i bil
Omfatter verktøy som du har i bilen eller bygning på et oppdragssted

Tilvalg

Avbruddstap
Omfatter avbruddstap etter en skade. Gjør at bedriften din oppnår sitt driftsresultat selv ved en skade

Tilvalg

Lønn til ansatte ved avbrudd
Omfatter lønn til nøkkelpersoner som du vil beholde utover lovbestemt oppsigelsestid i en periode hvor det er avbrud i driften som følge av en skade

Tilvalg

Ekstrautgifter
Omfatter nødvendige ekstrautgifter som du får etter skade på forsikringsstedet for å kunne fortsette virksomheten

Tilvalg

Kasko
Dekker andre plutselige og uforutsette skader med ytre årsak som skjer på forsikringsstedet, enn de som er dekket under standard dekning

Tilvalg

Tank
Du kan forsikre tank, innhold i tank eller tank med innhold. Dekker skade som følge av konstruksjons- eller materialfeil

Tilvalg

Ansvarsforsikring

Bedriftsansvar
Dekker erstatningsansvar for ting- og personskade som har skjedd ved utøvelse av bedriftens næringsvirksomhet
Produktansvar
Dekker erstatningsansvar for person- eller tingskade forårsaket av produktet sikrede har solgt innen Norden
Kontoransvar
Noen kunder leier lokaler og har ansvarsforsikring via en forening. For disse har Frende en kontoransvarsforsikring istedenfor bedrifts- og produktansvar. Kontoransvar dekker ansvaret for ting- og personskader som leietaker av bygning

Tilvalg

Ansvar i henhold til Norsk Standard 150 G
Dekker erstatningsansvar for person- og tingskade forårsaket av sikredes underentreprenør når Norsk Standard er avtalt

Tilvalg

Graving
Dekker erstatningsansvar for person- eller tingskade ved gravearbeid

Tilvalg

Sprengning
Dekker erstatningsansvar som har oppstått ved sprengning. Ved sprengning nærmere enn fem meter må du kjøpe enkeltprosjektforsikring

Tilvalg

Forhandlerforsikring for uregistrert motorvogn
Dekker erstatningskrav som omfatter Bilansvarsloven for skade forårsaket av en motorvogn uten ansvarsforsikring

Tilvalg

Tap av nøkler
Dekker rettslig erstatningsansvar for utgifter til endring eller utskiftning av låser i bygning hvis nøkler forsvinner. Inntil 500 000 kroner

Tilvalg

Bedriftsansvar i Europa
Dekker erstatningsansvar for ting- og personskade som har skjedd ved utøvelse av bedriftens næringsvirksomhet i Europa

Tilvalg

Bedriftsansvar i hele verden utenom USA/Canada
Dekker erstatningsansvar for ting- og personskade som har skjedd ved utøvelse av bedriftens næringsvirksomhet i hele verden, utenom USA/Canada

Tilvalg

Produktansvar i Europa
Dekker erstatningsansvar for person- eller tingskade forårsaket av produktet sikrede har solgt i Europa

Tilvalg

Produktansvar i hele verden utenom USA/Canada
Dekker erstatningsansvar for person- eller tingskade forårsaket av produktet sikrede har solgt i hele verden, utenom USA/Canada

Tilvalg

Ansvar ved offshoreoppdrag
Dekker sikredes offshoreansvar i henhold til norske standard offshorekontrakter for person- eller tingskade. Skdae må være påført tredjeperson i forbindelse med sikredes oppdrag på norsk kontinentalsokkel

Tilvalg

Underslag for bedrifter
Dekker økonomisk tap påført sikrede når sikredes ansatte utfører en handling som er straffbar etter straffelovens bestemmelsen om underslag, tyveri, bedrageri, utroskap eller dokumentfalsk

Tilvalg

Underslag for idrettsklubber
Dekker økonomisk tap påført sikrede når ansatte eller tillitsvalgte har begått underslag

Tilvalg

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva dekker en bedriftsforsikring?
Bedriftsforsikringen er svært fleksibel. Den kan utvides, tilpasses din bransje og dine behov.
 • Tingdekning:
 • Dekker bedriften din sine eiendeler (maskiner, inventar, løsøre, varer) på et fast forsikringssted. Den dekker tingene dine ved brann-, vann-, og naturskade, samt innbrudd. Forsikringen kan også utvides til å omfatte andre plutselige og uforutsette skader.
 • Avbruddsforsikring:
 • Dekker inntektstapet til bedriften din. Denne sikrer bedriftens driftsresultat.
 • Ansvarsforsikring:
 • Dekker rettslig erstatningsansvar for skade på personer eller ting.
 • Dekningene over har også en rekke tilleggsdekninger. Se tabellen øverst på siden.
 • Hvordan forsikre håndverkers verktøy?
  En av tilleggsdekningene gjelder ambulerende verktøy. Denne dekker skade etter brann utenfor egne lokaler eller lager, transportulykke, skade på vannledning, tyveri og naturskade.
  Hvilke krav stilles til sikring av verktøy i bil?
  Utstyret skal oppbevares i separat, lukket og låst bagasjerom uten innsynsmulighet, eller være sikret med FG-godkjent alarm.
  Hva skal være med når jeg skal bestemme forsikringssum for bedriftens eiendeler?
  Maskin og løsøre omfatter alt som er montert for eller brukes i virksomheten i bygget. Dette er uavhengig av om maskinene er løse eller fastmonterte.
  Dekker forsikringen glasskader i bedriftens lokaler?
  Ja. Bruddskade på glassruter er dekket med inntil 20 000 kroner hvis ikke høyere sum er avtalt.

  Relaterte forsikringer

  Huseierforsikring næringsbygg NL

  Huseierforsikring bolig NL

  Firmabilforsikring Næringsliv

  Kontakt oss

  Back To Top