Skip to content

Huseierforsikring bolig

Med huseierforsikring for bolig kan du forsikre boligblokker, 3- og 4-mannsboliger og flermannsboliger. Både borettslag og sameier kan forsikres. 

I samarbeid med Frende tilbyr vi en huseierforsikring som dekker selve bygningen, og blant annet utvendige ledninger, hageanlegg, utgifter til riving og rydding etter skade. 

Alle huseierforsikringene vi tilbyr  omfatter også ansvar du kan havne i som huseier, styreansvar og rettshjelpdekning.

Vår bedriftsrådgiver kjenner din bedrift og har lokalkunnskap. Vi hjelper deg der du er.  

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal huseierforsikring

Våre bedriftsrådgivere kjenner deg

Vi er tett på kundene våre. Med god lokalkunnskap hjelper vi deg til å finne riktig forsikring til din bedrift.

Mer enn bare bygningsskade

Alle våre huseierforsikringer omfatter ansvaret du har som huseier.  Styreansvar og rettshjelpdekning er også inkludert.

Trygger dine verdier

Med huseierforsikring på bolig  i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er det ikke bare bygningen som er forsikret. Utvendige ledninger, hageanlegg, tap av husleie, utgifter til riving og rydding etter skade og mye mer er inkludert.

Dette dekker vår huseierforsikring bolig

I tabellen under ser du hva som dekkes av forsikringen, og hva du kan velge som tilleggsdekninger.

Huseierforsikring bolig

Brann
Dekker brann og nedsoting, eksplosjon, lynnedslag og kortslutning
Vannskade
Dekker skade som følge av utstrømning av vann fra bygnings rørledninger, gass- eller pulverskade, mm
Tyveri
Dekker tyveri og hærverk fra bygning på forsikringsstedet
Naturskade
Dekker skade som skyldes skred, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd
Annen bygningsskade
Dekker plutselige og uforutsette skader på bygningen din
Huseieransvar
Dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av personlig eier av eiendommen(e) pådrar seg for person eller tingskade
Styreansvar for boligsameie eller borettslag
Dekker rettslig erstatningsansvar for fomuesskade som forsikrede pådrar seg i egenskap av å være med i styret i boligsameie eller borettslag
Rettshjelp
Dekker utgifter til rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier av eiendommen(e)
Skader etter rotter og mus
Skader på bygget på grunn av rotter og mus er inkludert i forsikringen
Følgeskader
Dekker følgeskader på grunn av kollaps i bærende bygningskonstruksjon de første 20 år etter bygget er nytt
Eiendeler
Dekker inventar og løsøre inntil valgt forsikringssum

Tilvalg

Kunstnerisk utsmykning
Dekker skade på kunstnerisk utsmykning på bygning

Tilvalg

Antikvarisk merverdi
Dekker merkostnader på bygning som har antikvarisk merverdi

Tilvalg

Skadedyrforsikring for boligselskap
Dekker bekjempelse av skadeinnsekter og innvendig bekjempelse av mus og rotter i bygning

Tilvalg

Råte- og skadedyrforsikring
Dekker skade på bygning etter råtesopper. Omfatter også bekjempelse av skadeinnsekter og innvendig bekjempelse av mus og rotter i bygning

Tilvalg

Ønsker du at våre bedriftsrådgivere kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva kan forsikres som huseier bolig?
Borettslag, sameier, selveierleiligheter og andre bygg med kun boliger kan forsikres. Alle leilighetene i en bygning må forsikres samlet.
Kan jeg kjøpe forsikring som dekker følgeskader ved utett tak?
Ja. vi tilbyr utvidet bygningsforsikring som dekker følgeskader av utett tak og/eller vegg. Denne utvidede dekningen kan kjøpes til enebolig, kjedet enebolig, to-mannsbolig, rekkehus og fire-mannsbolig som er nyere enn 1980.
Kan jeg kjøpe råte- og skadedyrforsikring i Frende?
Ja, du kan kjøpe råte- og skadedyrforsikring. Denne dekker skader forårsaket av råtesopp og insekter.
Er ansvarsforsikring en del av huseier boligforsikringen?
Ja. Ansvarsforsikring på huseier bolig omfatter også huseieransvar og styreansvar. Huseieransvaret dekker det rettslige erstatningsansvaret som eiendommens eier pådrar seg. Styreansvar inkluderer det rettslige erstatningsansvaret for formueskade som et medlem eller varamedlem i styret i boligsameiet/borettslaget pådrar seg.
Når er det behov for pantattest?
Bankene og forsikringsselskapene i Norge har inngått en avtale (felleserklæring) som innebærer at det som oftest ikke er behov for panthaverbekreftelser. Bankene skal derfor ikke be om slike bekreftelser hvis pantelånet er under 50 millioner kroner. Kommuner som gir startlån, kan be om å få panthaverbekreftelse fordi felleserklæringen ikke gjelder overfor kommuner. Hvis banken ønsker en bekreftelse, kan kunden legge frem forsikringsbeviset.

Relaterte forsikringer

Bedriftsforsikring Næringsliv

Firmabilforsikring Næringsliv

Huseierforsikring næringsbygg NL

Kontakt oss

Back To Top