Skip to content

Styreansvarsforsikring

Visste du at du tar en betydelig økonomisk risiko ved å bare sitte i et styre? Selv om du gjør alt i god tro og med de beste intensjoner kan det gå helt galt.

I verste fall kan dugnadsviljen din ruinere deg uten forsikring. Huset, hytta, bilen eller sparepengene på bufferkontoen din kan ryke.

Loven er nemlig slik at den som mener seg skadelidt fritt kan fremme krav mot hvem av de ansvarlige styremedlemmene han eller hun vil. En skadelidt part kan for eksempel være aksjonærer, kreditorer, kunder, leverandører, ansatte eller offentlige myndigheter.

Hva dekker styreansvarsforsikringen?

 

  • Styreansvarsforsikringen dekker styremedlemmenes personlige erstatningsansvar for krav som rettes mot dem. Også varamedlemmer og ansattes representanter er omfattet, og det samme gjelder daglig leder og andre ansatte med selvstendig ledelsesansvar.
  • Du kan velge forsikringssum ut fra størrelse og behov for din bedrift. Alternativene er 1, 3, 5, 10 eller 20 millioner kroner. Det er ingen egenandel.

Dersom det fremmes et krav, hjelper styreansvarsforsikringen deg på to måter:

  1. Du får bistand av Frendes saksbehandlere og advokater, som håndterer kravet for deg. De vil gjennomgå saken med deg og avklare hva som skal gjøres videre. Det kan være å imøtegå kravet, forhandle med motparten eller føre saken for domstolene så langt det kreves.
  2. Du får dekket det beløpet du ender opp med å måtte betale, enten gjennom forlik eller dom. Dette inkluderer sakskostnader (partenes utgifter til advokathonorar).

 

Så…hvem bør ha styreansvar?

 

Kort sagt: alle som påtar seg et styreverv. Vi har i de senere år sett en økning i antall krav og saker som bringes inn for rettsapparatet. Ikke fordi dette er noe nytt, men fordi aktører er blitt mer bevisste på at muligheten finnes. Et tøffere næringsliv gjør at terskelen for å saksøke et styremedlem er blitt lavere.

Fra 2021 er alle bedrifter pliktig til å informere om de har styreansvarsforsikring eller ikke i årsberetningen sin.

En slik forsikring kan redde deg fra å miste hus og bil hvis du blir saksøkt for andres økonomiske tap. Et borettslag eller sameie er dekket gjennom huseierforsikringen, mens bedrifter kan kjøpe dette som et tillegg til bedriftsforsikringen.

Dette kravet må oppfylles

Det er heldigvis ikke slik at styret kan holdes ansvarlig for ethvert erstatningskrav. For at styret skal komme i ansvar, som det heter, kreves det at styremedlemmet har opptrådt klanderverdig. Du har gjerne hørt den juridiske termen for det, som er å ha “utvist uaktsomhet”.

Det betyr at styret forventes å gjøre forsvarlige vurderinger. Hvis vurderingene anses som forsvarlige, vil du normalt være ansvarsfri, selv om det skulle vise seg at en annen avgjørelse hadde vært å foretrekke. Oppsummert kan vi si at den som ikke har ivaretatt styrevervet på en samvittighetsfull og skikkelig måte, kan bli erstatningsvarlig.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss:

Relaterte forsikringer

Huseierforsikring næringsbygg NL

Huseierforsikring bolig NL

Bedriftsforsikring Næringsliv

Back To Top